บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พัก อาศัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยระบบบริหารทรัพย์สินที่ทันสมัย ธุรกิจที่ให้บริการ บริหารอาคารชุด,บริหารคอนโดมิเนียม,บริหารหมู่บ้านจัดสรร,บริหารโรงแรม รีสอร์ท,ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการจดทะเบียนนิติบุคคล,บริการตัวแทนด้านการตลาด,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ภาษี,บริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้บริษัทฯได้ร่วมมือกับชมรมบริหารทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือสังคมในการแนะนำวิชาชีพบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้
มีบุคคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ เพื่อออกมารับใช้สังคม ซึ่งขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยจะมีการสร้างศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์งานให้กับบุคคลากรให้สามารถนำวิชาไปปฏิบัติงานในสาขาการบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร โดยมีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในการบริหารมากว่า 20 ปี