• image01
  • image02
  • image03
  • image04
 

เป็นมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยว

ชาญโดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆให้มี

การจัดการที่เป็นระบบมีคุณธรรมบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

เป็นที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับท่าน บริการจด

ทะเบียนนิติบุคคล,บริการตัวแทนด้านการตลาด,ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ภาษี,วางระบบบัญชีจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน,บริการงานระบบวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วย

ระบบการบริหารทรัพย์สินที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหา


การบริหารจัดการทั่วไป

การดูแลสั่งการ วางแผนงานด้านการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาสำหรับหมู่บ้านหรือโครงการ ให้ดำเนินการด้านต่างๆ

การบริหารจัดการบัญชี - การเงิน เร่งรัดหนี้สิน

เป็นตัวแทนในการ จัดทำบัญชี ลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เร่งรัดหนี้สินต่างๆ ภายในโครงการที่เกิดขึ้น

 

งานด้านวิศวะกรรมและสาธารณูปโภค

ดูและจัดการความเรียบร้อย น้ำ ไฟ ประปา ภายในโครงการหมู่บ้านเมื่อมีปัญหา หรือขัดข้อง ประสานให้เกิดความเรียบร้อยและ รวดเร็วทันที เมื่อเกิดปัญหา

งานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของทิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

การรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาตัวแทน บริษัทรักษาความปลอดภัย สั่งการเวรยาม ตรวจความเรียบร้อย รวมถึงอุปกรร์ต่างๆ ที่ใช้อำนวยความสะอวกด้านความปลอดภัยเช่นกล้อง วงจรปิด ฯลฯ

งานดูแลความสะอาด และภูมิทัศน์

การจัดเก็บขยะ ดูแลเรื่องความสะอาด ท่อระบายน้ำ ไม่อุตตันในยามภาวะกรณีน้ำท่วม เร่งรัดขุดลอกท่อให้ระบายได้วะดวก

งานประชาสัมพันธ์

ด้านความเป็นระเบียบความสวยงามของทิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ สนาม ไม่ให้รก หรือสกปรก

งานจัดประชุม

บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดประชุม หมู่บ้านโครงการ จัดประชุมประจำปี สามัญและวิสามัญ เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ข้อกำหนดต่างๆ จัดสถานที่ ดำเนินการประชุม

งานกิจกรรม

การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ จัดงานเพื่อให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมดีๆ ทำร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน ทางทีมงานจะสามารถเป็นทีมประสานงานและจัดหาเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การจัดสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ เช่นงานเลี้ยงปีใหม่งาน งานทำบุญประจำปีหมู่บ้านและอาคาร เพื่อเป็นศิริมงคล

การรายงาน

จัดทำรายงานต่างๆ ส่งเอกสารที่จำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทางโครงการทราบถึงข้อรายละเอียดต่างๆ ทั้งด้านการเงิน ด้านบัญชีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เพื่อความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้