การควบคุมดูแลคู่สัญญาของนิติบุคคลฯ

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดำเนินการควบคุมคู่สัญญา และผู้รับเหมาที่เข้าดำเนินการในหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)