การใช้ระบบ HR, การจัดทำรายงานประจำวันและการจัดทำแผนงานประจำเดือน

ปี 2567 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพงานเป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด และเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่บริษัท
  1. นำระบบ HR เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการทำงาน ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายให้แก่พนักงานสามารถทำรายการเข้า-ออกงาน ดูตารางกะงานล่วงหน้า ขออนุมัติลา เอกสารสำคัญของพนักงานและสลิปเงินเดือนได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้านิติฯบุคคลหมู่บ้าน นิติฯบุคคลอาคารชุดที่พนักงานเข้า-ออกงานไม่เป็นเวลา ใบลงเวลาไม่แสดงถึงการเข้า-ออกงานที่ตรงต่อความเป็นจริง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแสกนนิ้ว เครื่องตอกบัตร และค่าซ่อมแซมที่จะเกิดตามมาภายหลัง โดยระบบ HR จะสามารถแสกนเข้า-ออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือเฉพาะบริเวณนิติฯเท่านั้น ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกงานได้ตรงตามความเป็นจริง
  2. การจัดทำรายงานประจำวัน บริษัทกำหนดรูปแบบรายงานประจำวันแบบใหม่เพื่อให้คลอบคลุมทุกขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ และแสดงผลการทำงานแต่ละวันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  3. การทำแผนงานประจำเดือน เพื่อป้องกันความบกพร่องต่อหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดในการจัดทำแผนงานประจำเดือนเพื่อให้ลดโอกาสที่งานจะผิดพลาดให้ได้มากที่สุด โดยแผนงานจะระบุงานประจำงานธุรการ การแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จ การรับเรื่องร้องเรียน หนังสือเข้า-ออก การปฏิบัติตามกฎหมาย EIA ทส.1 ทส.2 การตรวจสอบอาคารประจำปี การจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี รวมถึงแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ
  4. การจัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อแสดงผลงานของพนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน และอาคารชุด และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ได้เข้ามาบริหารต่อมีข้อมูลในการทำงานที่ครบถ้วน ซึ่งรายงานประจำเดือนจะแสดงทั้งส่วนงานธุรการ งานบัญชี งานวิศวกรรม และงานกฎหมายทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)