สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วม

หลายท่านยังไม่เข้าใจว่าพนักงานนิติบุคคลอาคารชุดหรือในฐานะผู้พักอาศัยมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างในคอนโดของตน

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัดในฐานะบริษัทบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจึงขอสรุปสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วม

สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

 1. จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง – หน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารรวมถึงทรัพย์สินของอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ
 2. ควบคุมกฎระเบียบภายในโครงการ – หน้าที่และสิทธิตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดในการดำเนินการควบคุมสมาชิกของคอนโดให้ปฎิบัติตามกฎของคอนโดเพื่อให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 3. ติดต่อประสานงาน – หน้าที่ติดต่อประสานงานสมาชิกในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ติดต่อคู่สัญญา ติดต่อทีมงานภายนอกและติดต่อส่วนงานราชการในกรณีฉุกเฉิน
 4. จัดประชุมท่านเจ้าของร่วมในวาระต่างๆ – จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, จัดการประชุมวิสามัญ และจัดการประชุมคณะกรรมการ
 5. เรียกเก็บและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง – สิทธิและหน้าที่ในการติดตามค่าส่วนกลางค้างชำระ, บริหารค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ และดำเนินการจัดทำบัญชี
 6. ออกแบบและปฎิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ – รับนโยบายในการปฎิบัติงานจากคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

สิทธิหน้าที่ของท่านเจ้าของร่วม

 1. ตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลฯ – ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะการทำงานแก่พนักงานนิติบุคคลฯ ตรวจสอบการทำงานขัดต่อข้อบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคลหรีอไม่
 2. สิทธิในการตกแต่งห้องชุด – เจ้าของร่วมมีสิทธิในการตกแต่งห้องชุดของตนได้ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนกลาง
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ – มีสิทธิในการเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ
 4. มีสิทธิสมัครเป็นคณะกรรมการอาคารชุด – สิทธิในการสมัครเป็นคณะกรรมการเพื่อนำความรู้และความสามารถมาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาที่พักอาศัยให้ดีขึ้น
 5. สิทธิโหวต ออกความคิดเห็น คัดค้าน – แสดงความเห็น และลงความเห็นในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ

หากผู้พักอาศัยและนิติบุคคลเคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกันก็จะทำให้ชุมชนของตนหน้าอยู่มากขึ้นได้เช่นกัน

Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)