อบรมผู้จัดการใหม่ ประจำปี 2566

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการอาคารและหมู่บ้านที่เข้ามาใหม่ประจำปี 2566 โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้
  1. กฎระเบียบพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร
  2. พรบ.จัดสรรที่ดิน และ พรบ.อาคารชุด
  3. ความสำคัญของการอายัดสิทธิและนิติกรรม และการแจ้งยอดค้างชำระแก่บังคับคดี
  4. การจัดทำเอกสารประชุมกรรมการ และเอกสารประชุมใหญ่
  5. วิธีรับมือเรื่องร้องเรียน เหตุฉุกเฉิน และการแจ้งซ่อม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิคในการทำงานและพัฒนาความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงานให้มากขึ้น
Facebook
Twitter
Email

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)