บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวงระเบียบของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

4. ให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการและสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับการเตรียมการ

5. สำรวจผังจัดสรรและรายการทรัพย์สิน

6. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
       – รายการสาธารณูปโภค
       – รายการบริการสาธารณะ

7. ยกร่างข้อบังคับและกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของเจ้าของโครงการ

8. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อและสมาชิกหมู่บ้านเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

9. จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

10. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

11. ดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

12. จัดทำรายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

13. จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ

14. เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ

15. ส่งมอบหนังสือ จสก.10 ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)