บริการด้านบัญชีและกฎหมายสำหรับนิติบุคคลฯ

บริการด้านบัญชี

1.จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2.บันทึกบัญชีสมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเงินสดย่อย และรายการปรับปรุงบัญชี

3.จัดทำงบกระแสเงินสดประจำเดือน

4.ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีลูกหนี้ จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ และรายละเอียดเงินรับที่ยังไม่ออกใบเสร็จประจำเดือน

5.จัดทำแบบนำส่งภาษีประจำเดือน

6.จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

7.จัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

บริการด้านกฎหมาย

1.ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.อาคารชุด และพ.ร.บ.การจัดสรร
   ที่ดิน กฎกระทรวงหรือระเบียบคณะกรรมการจัดสรร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยช์นของ นิติบุคคล

3.ดำเนินการบังคับคดีโดยยึดตามคำพิพากษาของศาล

4.ร่างระเบียบต่างๆ สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด และ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)