บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารสำนักงานศูนย์การค้า พลาซ่า ฯลฯ

1.บริการด้านบัญชีการเงิน

จัดทำงบกระแสเงินสดประจำเดือน จัดเก็บหนี้ค้างชำระ สร้างกำไรจากเงินกองทุน หารายได้เข้านิติบุคคลฯ เบิกจ่ายคู่สัญญา/ภาษี แผนการบริหารการเงิน

2.บริการด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.อาคารชุด และพ.ร.บ.การจัดสรร ที่ดิน ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ นิติบุคคล ดำเนินการบังคับคดีโดยยึดตามคำพิพากษาของศาล ร่างระเบียบต่างๆ สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด และ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

3.การบริหารงานด้านวิศวกรรม

จัดทำทะเบียนทรัพย์สินจากการรับมอบงานระบบ จัดทำตารางการบำรุงรักษางานระบบ การจัดทำ Manual การใช้งานของ เครื่องจักร การจัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำ เดือน และ ปี

4.การควบคุมและจัดการงานรักษาความปลอดภัย

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คืออาชีพหลักของ Tuff ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปีมีความมุ่งมั่นในการ บริหารการจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณธรรมรวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพย์สินของโครงการต่างๆ

5.ควบคุมงานรักษาความสะอาดและด้านภูมิทัศน์

กำหนดขอบเขตการทำความสะอาดตามมาตราการป้องกัน Covid-19 ก าหนดมาตราฐานความสะอาดและภูมิทัศน์โดยรวม จัดทำแผนงานรายเดือนและรายปี ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน

6. งานบริหารทั่วไปและ CRM EVEN

จัดประชุมกรรมการ และ ประชุมใหญ่ ผ่าน Online Platform การบริหารจัดการพื้นที่พักอาศัย และ พื้นที่ส่วนกลาง ควบคุมดูแลคู่สัญญา และ ผู้รับเหมา มาตราการป้องกัน Covid-19, Covid-19 Tracking, Home Isolation งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานบริการรับ-ส่ง ให้บริการข้อร้องเรียนต่างๆ การจัดกิจกรรมตามเทศกาลเช่น งานทำบุญใหญ่ ประจำปี วันลอยกระทง วันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และวันสงกรานต์

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดแนบไฟล์ประวัติของท่าน(เรซูเม่)